برنامه کلاس ها

برنامه کلاس ها

با حضور استاد تاشیان

جمعه
آزمون جامع یوس

آزمون جامع

مبحث :هوش و ریاضی

9:00 ~ 11:00

ریاضی

استاد تاشیان

11:15 ~ 13:15

ناهار و استراحت

غذای ایرانی

14:15 ~ 15

ریاضی

استاد تاشیان

14:00 ~ 16:30

پنج شنبهچهارشنبه
آزمون جامع یوس

Quiz

آزمون ده تستی

9:00 ~ 10:00

ریاضی

استاد تاشیان

10:15 ~ 11:40

ناهار و استراحت

استاد تاشیان

13:30 ~ 14:15

زبان مشترک

استاد اکبری

14:30 ~ 16:30

سه شنبهدوشنبه
آزمون جامع یوس

Quiz

آزمون ده تستی

9:00 ~ 10:00

ریاضی

استاد تاشیان

10:15 ~ 11:40

ریاضی

استاد تاشیان

12:00 ~ 13:30

ناهار و استراحت

استاد تاشیان

13:30 ~ 14:15

زبان مشترک

استاد اکبری

14:30 ~ 16:30

یک شنبهشنبه
آزمون جامع یوس

Quiz

آزمون ده تستی

9:00 ~ 10:00

ریاضی

استاد تاشیان

10:15 ~ 11:40

ریاضی

استاد تاشیان

12:00 ~ 13:30

ناهار و استراحت

استاد تاشیان

13:30 ~ 14:15

زبان مشترک

استاد اکبری

14:30 ~ 16:30

تخفیف 40% به مدت محدود

فقط تا پایان این هفته معتبر است.

به مناسب سال نوی میلادی